SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Pomiary emisji spalin

Świadczymy usługi pomiaru składu chemicznego gazów odlotowych. Badanie spalin i analizę chemiczną spalin wykonujemy wykorzystując przenośny spektrofotometr FTIR GASMET DX-4000.

Analizujemy skład chemiczny emitowanych gazów odlotowych z instalacji przemysłowych w energetyce, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym oraz w instalacjach termicznej utylizacji odpadów.

Wykonujemy pomiary zawartości następujących związków chemicznych:

l.p   Wzór NrCAS Stężenie max Jednostka
1 Woda H2O 7732-18-5 40 Vol-%
2 Dwutlenek węgla CO2 124-38-9 30 Vol-%
3 Tlenek węgla CO 630-08-0 5000 ppm
4 Podtlenek azotu N2O 10024-97-2 2000 ppm
5 Tlenek azotu NO 10102-43-9 2000 ppm
6 Dwutlenek azotu NO2 10102-44-0 5000 ppm
7 Dwutlenek siarki SO2 7446-09-5 2000 ppm
8 Amoniak NH3 7664-41-7 50 ppm
9 Chlorowodór HCl 7647-01-0 2000 ppm
10 Fluorowodór HF 7664-39-3 100 ppm
11 Metan CH4 74-82-8 500 ppm
12 Etan C2H6 74-84-0 50 ppm
13 Etylen C2H4 74-84-1 100 ppm
14 n-Propan C3H8 74-98-6 50 ppm
15 n-Heksan C6H14 110-54-3 50 ppm
16 Formaldehyd HCOH 50-00-0 50 ppm

Pomiary stężenia innych związków chemicznych w gazach wykonujemy po dodatkowych uzgodnieniach.

LABORATORIUM POMIAROWE : tel. 61 827 99 35, kom. 508 165 151, fax 61 827 99 33
ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL